fbpx

alles wat u wilt weten over

ons onderwijs
missie & visiesfeer op onze school

#trots op onze school

de Regenboog verzorgt eigentijds onderwijs

De Regenboog wil naast goede resultaten op de kernvakken (taal, rekenen en lezen) nadrukkelijk aandacht besteden aan persoonsvorming, talentontwikkeling en de verdere ontwikkeling van de 21e-eeuwse vaardigheden. 

  1. Wij profileren ons als openbaar onderwijs met een passend aanbod.
  2. Onze school realiseert groei op de resultaten binnen de kernvakken, het aanbod op 21e-eeuwse vaardigheden, de persoonsvorming (denk aan burgerschapsvorming) en talentontwikkeling.
  3. Onze resultaten worden periodiek gemeten en geëvalueerd.
  4. Wij volgen innovaties op het gebied van kennis en vaardigheden en anticiperen waar mogelijk.
  5. Bij ons vormen het team, de leerlingen en de ouders samen de school. Want samen halen we het beste uit uw kind. Op onze school hebben we aandacht voor elkaar en wordt uw kind gezien.

  #Missie

  Met zorg en kwaliteit samen bouwen aan de ontwikkeling van ieders talenten

  In onze schoolgids informeren wij u uitgebreid over onze onderwijsvisie.

  Het team

  Ons team bestaat uit leerkrachten en onderwijsassistenten.

  We hebben diverse specialisten binnen onze school:

  • gedrag
  • taal en lezen
  • rekenen
  • ICT
  • hoogbegaafdheid en sterke leerlingen
  • onderwijs aan het jonge kind

  Binnen het team zijn ook leerkrachten die de rol van MT-lid op zich genomen hebben.
  Drie leerkrachten zijn MT-lid en bouwcoördinator en vertegenwoordigen hun bouw binnen het managementteam van de school. Naast de groepsleerkrachten zijn ook een directeur, een kwaliteitscoïrdinator, onderwijsassistenten en vrijwilligers op de school werkzaam.

  Kwaliteit team
  In de loop van het schooljaar volgen onze leerkrachten individuele, teamgerichte studies en (nascholings)cursussen. Meerdere leerkrachten hebben de (master) opleidingen gevolgd en zijn gespecialiseerd en deskundig op een bepaald gebied (zie ook diverse specialisten binnen onze school).

  “We blijven onszelf ontwikkelen om de kinderen boeiend en betekenisvol onderwijs te kunnen bieden.”

  #Schooljaar 2023-2024

  Groepsverdeling

  Dit schooljaar heeft De Regenboog 10 groepen met de volgende verdeling:

  groep 1: juf Annet & juf Anja, groep 1/2: juf Marlia & juf Melissa, groep 2/3: juf Hanneke & juf Annet, groep 3: juf Martine, juf Renate & juf Milou, groep 4: meneer Paul & juf Renate, groep 5a: juf Anouk, groep 5b: juf Agebail, groep 6: juf Mandi &meneer Kees, groep 7: juf Marie-Claire & juf Anneke, groep 8: juf Annemarie

  #bijzondere activiteiten

  Samen vieren hoort er ook bij!

  Samen vieren vinden we belangrijk. Naast het lesprogramma hebben we diverse activiteiten en vieringen. Bijvoorbeeld de Kinderboekenweek, goede doelenactie, Koningsspelen en de bedankochtend voor alle ouders.

  Elk jaar organiseren we voor alle groepen excursies, projecten en workshops, educatieve schoolreisjes, naschools aanbod en typecursus.

  In groep 8 staat ook het schoolkamp en het maken van een film op het programma.

  Natuurlijk vieren we ook Sinterklaas, Kerst en Carnaval.

  Data van activiteiten vindt u altijd op de schoolkalender, of wij sturen u een bericht via “Parro”

  #Onderwijs & Zorg

  Géén kind is hetzelfde !

  Wij houden rekening met onderlinge verschillen. Een combinatie van persoonlijke aandacht enerzijds en het beroep op zelfstandigheid anderzijds, benutten we optimaal de talenten van
  alle kinderen.

  Ons (leerstof)aanbod is daarom ambitieus: we hebben hoge verwachtingen van kinderen. Onderwijs en Zorg voor kinderen met (leer)problemen, maar ook geven we tekst en uitleg over de extra zorg voor de kinderen die bovengemiddeld presteren.

  Zorg en aandacht voor uw kinderen

  Een kind is volop in ontwikkeling. Het ontwikkelt zich als persoon en het is bezig zich een heleboel vaardigheden eigen te maken. Daarom vinden wij het van groot belang dat wij de ontwikkeling van uw kind goed volgen. Zo kan de leerkracht de ondersteuning geven die ieder kind nodig heeft. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de behoeften en kwaliteiten van iedere leerling en de groep.
  Hierbij gebruiken we leerdoelen en leerlijnen als uitgangspunt. We werken vanuit de werkelijkheid om het onderwijs betekenisvol te maken voor leerlingen.
  Doelen zijn in grote lijnen vooraf vastgesteld. Afhankelijk van het kind laten we onderdelen achterwege of zorgen we voor aanvullend aanbod. Doelen kunnen zodoende per leerling verschillen.

  #pestprotocol

  De Regenboog heeft de pest aan pesten!

  In ons pestprotocol kunt u zien hoe wij met ruzie en pesten op onze school omgaan.

  Pesten heeft een enorme impact op kinderen. Daarom doen wij er alles aan om pesten te voorkomen. We praten erover in alle klassen. Samen met alle leerlingen maken we afspraken om pesten te voorkomen. Zowel op school als daarbuiten.

  Heeft u een vermoeden dat uw of een ander kind wordt gepest?
  Neem dan snel contact op met onze school. Samen kunnen we veel doen om het een halt toe te roepen. Contact tussen de leerkrachten en ouders is hierbij erg belangrijk.

  Het pestprotocol is onderdeel van het veiligheidsplan. Dit plan ligt ter inzage op school.

  Sfeer op school

  We werken er steeds aan dat kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen op onze school. Ook hebben we steeds aandacht voor een veilige sfeer. Dat betekent dat we kinderen laten merken dat ze erbij horen, dat ze mogen zijn wie ze zijn en dat we vertrouwen in hen stellen. We benaderen iedereen positief. Met elkaar maken we duidelijke afspraken en regels. Vooroordelen, discrimineren en pesten van kinderen hoort niet thuis op onze school! Daarom besteden we veel aandacht aan een goede omgang met elkaar. Kinderen leren bij ons om hun bedoelingen en gevoelens op een goede manier te uiten. Zodat ze mogelijke problemen samen op een goede manier leren oplossen.

  #gecertificeerde kanjerschool

  Goede sfeer in de klas !

  Doel van de kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Door de kanjertraining krijgen leerlingen een betere band met elkaar/met de leerkracht en voelen zich prettiger in de klas en op het schoolplein.
  Daarnaast zorgt de kanjertraining voor:

  • Bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas;
  • Versterking van sociale vaardigheden bij de leerlingen;
  • Beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten;
  • Bewustwording van eigenheid bij de leerlingen: Ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben;
  • Verantwoordelijkheid nemen;

  Piramide

  In de kleuter/peutergroepen werken we met o.a. met de methode Piramide. Piramide is een totaalconcept voor kinderen van 3 t/m 7 jaar.
  Piramide is een methode waarin alle aspecten van opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen zijn opgenomen, van sociaal- emotionele, creatieve tot cognitieve ontwikkeling.
  Ook onze partner SKO (stichting Kinderopvang Oudenbosch) werkt met deze methode. Voor de kinderen is dit een groot voordeel: in de kleutergroepen komen zij daardoor veel bekende rituelen, symbolen en liedjes tegen. De dagritmekaarten en het planbord zijn hiervan goede voorbeelden.

  Alle projecten duren minimaal drie weken en zitten vol met allerlei spelletjes en leergesprekken in een grote of kleinere kring, suggesties voor het inrichten van de huishoek, liedjes en creatieve opdrachten. Er wordt gewerkt met de hele kleutergroep of met een kleiner groepje kinderen tegelijk. De oudste peuters en de jongste kleuters werken dagelijks in kleine groepjes samen. Zij worden hierbij begeleid door een leidster van SKO en een leerkracht van de school.

  21st Century Skills

  We realiseren ons dat de samenleving waarin onze kinderen in de toekomst gaan functioneren een hele andere samenleving zal zijn dan de huidige. De vaardigheden die de toekomstige samenleving van onze kinderen vraagt, trachten we hen bij te brengen met behulp van de zogenaamde 21st Century Skills. Als team scholen wij ons in de 21st Century Skills en passen waar gewenst onze werkwijze in de klas hier op aan.

  Wij volgen innovaties op de voet en anticiperen waar mogelijk.

  #ICT

  Meer digitaal

  ICT wordt op een beredeneerde wijze ingezet. Het is geen doel op zich, maar een middel dat wordt ingezet om beter aan te sluiten bij de behoefte van de kinderen. Alle lokalen hebben een touchscreen schoolbord. De leerkrachten gebruiken dit digitale bord onder andere voor instructies. Kinderen gebruiken het digitale schoolbord bijvoorbeeld voor spreekbeurten of presentaties. In alle groepen zetten we Chromebooks/tablets in. We oriënteren ons voortdurend op de mogelijkheden om een digitale leeromgeving betekenisvol te integreren in het dagelijks onderwijs.

  Cultuureducatie

  We vinden het belangrijk dat kinderen te maken krijgen met de wereld om ons heen en dat ze er betekenis aan kunnen geven. Hierbij staan het beleven, ontdekken en ervaren van de verschillende cultuuraspecten centraal.

  We integreren cultuurintegratie zoveel mogelijk in ons dagelijks onderwijs.

  Meer- en hoogbegaafde kinderen

  Onze specialist op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid, juf Petra Makkink, komt wekelijks in de groepen de kinderen ophalen, die op het gebied van rekenen meer aankunnen. Buiten de groep begeleidt en instrueert zij de kinderen tijdens hun werkzaamheden bij Meesterwerk. Daarnaast ontwikkelt juf Petra beleid op basis waarvan het aanbod aan meer- en hoogbegaafde kinderen verder uitgebreid kan worden.

  Locaties

  Hoofdgebouw
  Ruige Hoek 10 
  4731 VW Oudenbosch 
  tel.: 0165 - 330170 

  .

  Dependance
  Eikenlaan 13
  4731 CP Oudenbosch
  tel.: 0165 - 314200

  Neem contact op

  Bel ons op 0165-330170 of stuur een e-mail naar info.deregenboog@stichtingobo.nl
  Volg ons ook op Facebook!

  2023-2024 © OBS De Regenboog | Onderdeel van OBO West-Brabant | Privacyverklaring | Website door LadyLemon